காதல் பழமொழிகள்* காதலை தடுத்தல் அதை தூண்டுவது போன்றது - பிரான்ஸ்
* காதல் போர் போன்றது, ஆரம்பிப்பது சுலபம், நிறுத்துவது கடினம் - மென்கென்
* ஒரு நாயைக் கூட எதுகை மோனையுடன் குரைக்கச் செய்து விடுகிறது காதல் - ஜான் பிளாஸ்டர்
* அன்பும், காதலும் தினம் வாழ்நாளில் வளர வேண்டும் என்பது ஆண்டவன் விருப்பம் - ஷேக்ஸ்பியர்

* கொலு மண்டபங்கள் போலவே குடிசையிலும் குடியிருப்பது காதல் - ஜான் ரே
* எல்லா இடங்களிலும் காதலின் தூதுவன் பார்வைதான் - பல்கேரியா
* காதலுக்கு காலம் கிடையாது - ஜெர்மனி
* காதல் ஒரு வளையம். வளையத்திற்கு முடிவே கிடையாது - ரஷ்யா
* காதல் உண்டாக்கும் புண்ணை அதுவே ஆற்றி விடும் - கிரீஸ்
* காதல், மடமை இரண்டிற்கும் பெயரில்தான் வேற்றுமை - ஹங்கேரி
* காதலின் இன்ப வேதனையை அறியாத நெஞ்சம் நெஞ்சமல்ல - பாரசீகம்
* காதலின் குரலுக்கு எல்லா உணர்ச்சிகளும் தலை வணங்குகின்றன - லாங்பெல்லோ
* காதல் கண்களால் பார்ப்பதில்லை, மனதால் பார்க்கிறது - ஷேக்ஸ்பியர்
* காதல் காற்று வீசும் போது அறிவு, அனுபவம், தர்க்கம் ஆகியவற்றிற்கு இடமில்லை - புருனோ

-  சா.அனந்தகுமார்