ஈஸ்டர் விழாஸ்பெயின் நாட்டின் ட்யூடெலா நகரில் நடந்த ஈஸ்டர் விழாவில் பங்கேற்ற ஆரியட்னா வலேஜோ என்ற சிறுமியின் காட்சி இது.