ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு ‘சி’ அண்ட் ‘டி’ தேர்வுஉத்வேகத் தொடர்

ஆங்கில மொழி மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன்

மாதிரி வினா-விடைகள்-2
(English Language and Comprehension)