முதல் செயற்கை காடுஇதோ தயாராகிவிட்டது இங்கிலாந்தின் முதல்  செயற்கை காடு. 200 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில், அதாவது டென்னிஸ் கோர்ட் அளவே உள்ள ஒரு குட்டிக் காடு இது. இதில் சுமார் 600 மரங்கள் இருக்கின்றன.
நகர்ப்புறங்களில் இருந்த காடுகள் அழிக்கப்பட்டதால் இயற்கை சார்ந்து பல பிரச்சனைகளைச் சந்தித்து வருகிறது இங்கிலாந்து. அதனால் ஆக்ஸ்ஃபோர்டுஷையரில் உள்ள விட்னி என்ற  இடத்தில் இந்தக் காட்டை உருவாக்கியிருக்கின்றனர்.

இது ஒரு சோதனை முயற்சி மட்டுமே. இந்தத் திட்டம் வெற்றி பெற்றால் பல இடங்களில் குட்டிக் காடுகள் உருவாக்கப்படும். ஜப்பானைச் சேர்ந்த தாவரவியலாளர் அகிரா மியாவகியின் நுணுக்கங்களைப் பின்பற்றி இந்த குட்டிக் காட்டை உருவாக்கி யுள்ளனர். பார்ப்பதற்கு  தானாகவே உருவான காட்டைப் போலவே இருக்கிறது என்கின்றனர்.