பாதாள அறிவியல் லேப்கள்!
SNOLAB  

SNOLAB (Sudbury Neutrino Observatory) கனடாவின் வேல் கிரெய்க்டன் சுரங்கப்பகுதியில் 1.2 கி.மீ ஆழத்தில் அமைந்துள்ளது. சுரங்கத்தில் நிக்கல் கனிமத்தை தொழிலாளர்கள் அகழ்ந்தெடுக்க, ஆராய்ச்சியாளர்கள் வானியல் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கருந்துளையின் மூலக்கூறுகளைப் பற்றிய பிகாஸோ சோதனை முக்கியமான ஒன்று.
  
Large Hadron Collider  

செர்ன் அமைப்பின் சகோதர ஆய்வகம் இது. ஸ்விட்சர்லாந்தின் ஜெனீவாவில் 175 மீட்டர் ஆழத்தில் பூமிக்குள் அமைந்துள்ளது. பால்வெளி எப்படி உருவானது என்பதற்கான  ஆராய்ச்சி  நடந்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட துகள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோத வைக்கப்பட்டு பல்வேறு புதிய கோணங்கள் இங்கு பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆய்வகத்தைச் சுற்றிலும் பாறைகள் நிறைந் திருப்பதால், டெஸ்ட்களில்  உருவாகும் கதிர்வீச்சை அவை உள்வாங்கிக் கொள்கின்றன.
 
Soudan Underground Laboratory  

அமெரிக்காவின் மின்னசோட்டாவிலுள்ள  கைவிடப்பட்ட  இரும்பு சுரங்கத்தில் செயல்படும் ஆய்வகம் இது. பூமிக்கு கீழேயுள்ள இந்த  ஆய்வகத்தில் பால்வெளி பற்றியும்,  நியூட்ரினோ துகள்கள் பற்றிய ஆய்வுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.எலக்ட்ரான், மியோன்,  டாவ்  ஆகிய  மூன்று வகையாக நியூட்ரினோ துகள்கள்  கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மியோன் நியூட்ரினோ துகள்களை எலக்ட்ரான் நியூட்ரினோவாக மாற்றுவதை பதிவு செய்த உலகின் முதல் ஆய்வகம் இதுவே.
  
Gran Sasso National Laboratory  

நியூட்ரினோ, காஸ்மிக் கதிர்களைப் பற்றிய  ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் ஆய்வகம் இது. ரோமிலிருந்து 120 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள லேப் இது. ஒளியை விட வேகமாகச் செல்லும் சோதனைக்காக இன்றும் நினைவுகூரப்படும் ஆய்வகம் இது. நியூட்ரினோ துகள்களைப் பற்றிய சோதனைகளை மேற்கொள்ளும் ஆய் வகம் இது.
  
Underground Research Laboratory 

கனடா அணுசக்தி நிறுவனத்தின் ஆய்வகம்  இது. பூமியில் 440 மீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள லேபில் அணுத்துகள் களைப் பற்றிய ஆய்வு நடை
பெறுகிறது.