இந்தியனாக இருந்தால் இவை என்னவென்று சொல்!ஓர் இந்தியனாக அறிவோம்!


AASU  - All Assam Student’s Union
ABCD - Akil Bharatiya Congress Dal
ADB - Asian Development Bank
AGP - Asom Gana Parishad
AJGAR - Ahirs (Yadavs), Jats, Gujjars and Rajputs
APM - Administrated Pricing Mechanism
AUDF - Assam United Democratic Front
BAMCEF - All India Backward and Minority Communities Employees Federation
BLD - Bharatiya Lok Dal
BPCC - Bombay Pradesh Congress Committee
BPPF(H) - Bodoland People’s Progressive Front (Hargrama faction)
CFAR - Centre for Advocacy and Research
CFD - Congress for Democracy
DS-4 - Dalit Soshit Samaj Sangharsh Samiti
FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
HVC - Himachal Vikas Congress
HVP - Haryana Vikas Party
IAEA - International Atomic Energy Agency

காம்ஸ் பாப்பா