ஒலிம்பிக் போட்டிடோக்கியோவில் நடக்கவிருக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்ற முதல் இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத்.