அடடே... ஆங்கிலம் இவ்வளவு ஈசியா?மொழி
 
Spot the Error -10

ஆங்கில மொழிப் பயிற்சிக்கான இந்தப் பகுதியில் சில கதாபாத்திரங்கள் பேசிக்கொள்வதாக ஆங்கில மொழியைக் கையாளும் விதத்தை வழங்கிவந்தோம். கடந்த சில இதழ்களி்லிருந்து பயிற்சிப் பகுதியாக வழங்கி வருகிறோம்.
1. I do not like these kind of books.             
2. Iron is more useful than any metal.
3.  Latha is clever than any student.
4. King Solomon was the wisest of all other men.
5. Read the two first chapters of this book.
6. Aneez gets less salary.
7. Nathan is my older brother.                      
8. He is elder than Mani.
9. No less than forty soldiers came.  
10. We don’t sell fewer than 40 kg sugar.
11. My both eyes are bad.                             
12. Her all books were given.
13. Mary was the tallest of the two.              
14. The poors are with us.
15. He is more happier than you.

KEY

1. I do not like these kind of books. (this kind of books)    
2. Iron is more useful than any metal. (any other material) (கம்பேரடிவ் டிகிரியில் எனி அதர் என்று வரவேண்டும்.)
3.  Latha is clever than any student. (cleverer than any other)     
4. King Solomon was the wisest of all other men. ( of all men)    
5. I have read the two first chapters of this book. (the first two chapters) (முதலிரண்டு அத்தியாயங்கள்... இரண்டு முதல் அத்தியாயங்கள் அல்ல)      
6. Aneez gets less salary. (smaller salary)
7. Nathan is my older brother. (elder)                     
8. He is elder than Mani. (older)
9. No less than forty soldiers came. (fewer)  
10. We don’t sell fewer than 40 kg sugar. (less)
11. My both eyes are bad. (Both my)                        
12. Her all books were given. (All her)
13. Mary was the tallest of the two.(taller)   
14. The poors are with us. (The poor)
15. He is more happier than you. (happier)

(மீண்டும் பேசலாம்)

ஆங்கில வார்த்தை சந்தேகங்களுக்கு தொடர்புகொள்ள englishsundar19@gmail.com

சேலம் ப.சுந்தர்ராஜ்