நோபல் பரிசுவேதியியலுக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற வெங்கி  ராமகிருஷ்ணன்.