பிட்ஸ்!
*இங்கிலாந்தில் பார்ட்டியில் கலந்து கொண்ட ஒருவர் குட்பை சொல்லாமல் வீட்டுக்குக் கிளம்பினால் அதற்கு French leave என்று பெயர்.
 
*ஆபிரகாம் லிங்கன் தன் வெள்ளை மாளிகையில் பிரியமுடன் வளர்த்து வந்த இரு பூனைகளின் பெயர்கள் டாபி, டிக்ஸி.
 
*நாஜிக்களின் காலத்தில் பெண் கள் தினத்திற்கு தேசிய விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. அன்று அதிக குழந்தைகளைப் பெற்ற தாய்களுக்கு தங்கம், வெள்ளி, வெண்கல மெடல்கள் வழங்கப்பட்டன.
 
*விக்டோரியா அரசி காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பாத்டப்புகள்,  அரைவட்ட நிலா வடிவில், நிரப்பிய நீர் முன்னும் பின்னும் செல்லும்படி அமைத்தனர். இதன்மூலம் கடலில் குளித்த அனுபவம் கிடைக்குமாம்.
 
*அரசியல் மற்றும் பொதுமக்களோடு ஒன்று கலக்காதவர்களைக் குறிப்பிட கிரீஸ் நாட்டில் இடியட் (Idiot) என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
 
*நவீன இருக்கைகளின் தந்தை சார்லஸ் டார்வின். இவரே சேர்களை நகர்த்த அன்றே உருளைகளை கீழ்ப்பகுதியில் உருவாக்கி பொருத்தினார்.